Bolagsstämma

Årsstämma, 26 April 2024

Aktieägare har rätt att få ärenden behandlade vid årsstämman om begäran har inkommit till styrelsen senast sju veckor före årsstämman. Aktieägare kan lämna förslag till styrelsen genom att skriva till: Evolution AB, Investor Relations, Hamngatan 11, 111 47 Stockholm.

Protokoll Årsstämma 2024

Årsstämma 2024 – Kallelse

Årsredovisning

Styrelsens fullständiga beslutsförslag

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Instruktion till valberedningen

Ersättningsrapport 2023

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Revisorsyttrande

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

https://computershare.sweetsystems.se/web/Survey/AnswerSurvey/11c89686-be56-44d2-8bf6-8806ff21767f?lcid=1053

Webanmälan

https://uk.digital.computershare.com/CPUSweden/Produce/Form/ShareholderRegistration/GM?asident=61159&meetingNo=1159&lang=sv-SE

Formulär som inte behöver signeras med BankID

https://computershare.sweetsystems.se/web/Survey/CreateAnswerSet/c732de19-581f-4c64-802f-44bf48734fd8?close=1

EXTRA BOLAGSSTÄMMA, 9 NOVEMBER 2023

Stämmoprotokoll extra bolagsstämma 9 November 2023

Kallelse EGM 09 November 2023

Formulär för poströstning

Teckningsoptionsvillkor 2023/2026

Fullmaktsformulär EGM 2023

Förslag till ett incitamentsprogram

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § ABL

Revisorns yttrande enligt 14 kap 8 § ABL

Poströstningsformulär

https://computershare.sweetsystems.se/web/Survey/CreateAnswerSet/66fe6a83-ffdc-46c4-86b3-a7459d8d63a8?lcid=1053

Webbanmälan

https://uk.digital.computershare.com/CPUSweden/Produce/Form/ShareholderRegistration/GM?asident=61159&meetingNo=1124&lang=sv-SE

EXTRA BOLAGSSTÄMMA, 16 JUNI 2023

Stämmoprotokoll extra bolagsstämma 16 juni 2023

Kallelse EGM 19 maj 2023

Förslag till ett incitamentsprogram

Teckningsoptionsvillkor 2023/2026

Styrelsens redogörelse enligt 14 kap 8 § ABL

Revisorns yttrande enligt 14 kap 8 § ABL

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär EGM 2023

Formulär för poströstning

Anmälan till extra bolagsstämma för privatpersoner

Årsstämma, 4 april 2023

Protokoll Årsstämma 2023

Årsredovisning 2022

AGM 2023 – Kallelse

Styrelsens fullständiga beslutsförslag

Valberedningens förslag och motiverade

Instruktion till valberedningen

Ersättningsrapport 2022

Revisorsyttrande

Poströstningsformulär

Fullmaktsformulär

Anmälan till bolagsstämman (computershare.se)

Poströstning https://computershare.sweetsystems.se/web/Survey/CreateAnswerSet/11c89686-be56-44d2-8bf6-8806ff21767f?lcid=1053

Årsstämma, 8 april 2022

Evolution Gaming Group AB (publ) höll årsstämma den 8 april.

Protokoll Årsstämma 8 april 2022

Kallelse till AGM 2022

Formulär för poströstning  AGM 2022

Fullmaktsformulär AGM 2022

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Punkt 13. instruktion till valberedningen

Punkt 15. förslag till beslut om ändring av § 8 i bolagsordningen

Punkt 16a. förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att återköpa egna aktier

Punkt 16b. förslag  till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier

Punkt 17. förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier teckningsoptioner och konvertibler

Punkt 18. förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av teckningsoptioner

Ersättningsrapport 2021

Revisorsyttrande  8 kap. 54 § aktiebolagslagen om ersattningar till ledande befattningshavare

Evolution årsredovisning_2021

Extra bolagsstämma, 6 oktober 2021

Evolution AB (publ) håller extra bolagsstämma 6 Oktober 2021

Protokoll från EGM

Kallelse EGM

Formulär för poströstning_EGM

Fullmaktsformular EGM

Biografi Sandra Urie

Extra bolagsstämma, augusti 2021

Evolution AB (publ) håller extra bolagsstämma 20 augusti 2021

Protokoll fran EGM

Kallelse EGM

Formulär för poströstning EGM

Fullmaktsformulär

Biografi av Mimi Drake

Årsstämma 16 april 2021

Evolution Gaming Group AB (publ) håller årsstämma den 16 april.

Protokoll arsstamma 2021

Årsredovisning 2020

Kallelse till årsstämma 2021

Formulär_för_poströstning

Fullmaktsformulär_agm_2021

Punkt_13_Instruktion_valberedning

Punkt_14_ersättningsrapport_2020

Punkt_15._forslag_till_beslut_om_andring_av_bolagsordning

Punkt 16.a förslag till beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier

Punkt_16.b_förslag_till_beslut_om_bemyndigande_om_överlatelse_av_egna_aktier

Punkt_17._forslag_till_beslut_om_bemyndigande_for_styrelsen_att_besluta_om_emission_av_aktier_teckningsoptioner_och_konvertibler

Punkt_18._forslag_till_beslut_om_bemyndigande_att_besluta_om_aterkop_av_teckningsoptioner

Valberedningens_förslag_och_motiverade_yttrande_avseende_sådana_förslag

Revisorsyttrande_enligt_8_kap._54§_aktiebolagslagen

Valberedningens förslag till styrelseledamöter

Extra bolagsstämma, januari 2021

Evolution Gaming Group AB (publ) höll extra bolagsstämma 28 januari 2021 klockan 15.00 (CET) på Strandvägen 7A i Stockholm.

Protokoll fran extra bolagsstamma

Kallelse 2020 01 05

Fullmaktsformulär

Postrostnings Formulär

Styrelsens redogorelse enligt 14 kap 8 ss aktiebolagslagen

Revisorns yttrande enligt 14 kap 8 ss aktiebolagslagen

Styrelsens fullstandiga forslag under punkten 7

Teckningsoptionsvillkor 2021 2024

2020

Evolution Gaming Group AB (publ) höll extra bolagsstämma den 24 september 2020 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm.

 Protokoll från extra bolagsstämma

 Kallelse till extra bolagsstämma

 Fullmaktsformulär

  Formulär för poströstning

ÅRSSTÄMMA 17 JUNI 2020

Protokoll årsstämma 2020

Kallelse till årsstämma 2020

Valberedningens förslag och motiverade yttrande

Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

Punkt 14. Förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Punkt 15. Förslag till beslut om bemyndigande om återköp av egna aktier och yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen

Punkt 16. Förslag till beslut om bemyndigande om överlåtelse av egna aktier

Punkt 17. Förslag till beslut om a) minskning av aktiekapitalet genom inlösen av egna aktier och b) ökning av aktiekapitalet genom fondemission

Punkt 18. Förslag till beslut om bemyndigande att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler

 Årsredovisning 2019

Evolution Gaming Group AB (publ) höll extra bolagsstämma den 16 januari 2020 kl 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm.

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till extra bolagsstämma

 Fullmaktsformulär

 Styrelsens förslag till beslut om incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna

 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev

 Villkor för teckningsoptioner 2020/2023 avseende nyteckning av aktier

 Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

 Revisorns yttrande enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen

2019

Evolution Gaming Group AB (publ) höll årsstämma den 26 april 2019 kl 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm.

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till årsstämma 2019

 Fullmakt

 Valberedningens förslag och motiverade yttrande

 Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap 4 § ABL

 Riktlinjer för inrättande av valberedningen (antagna 2017 och 2018)

 Styrelsens förslag avseende ersättningsriktlinjer (punkt 14)

 Styrelsens förslag om återköp av egna aktier och yttrande enligt 19 kap 22 § ABL (punkt 15)

 Styrelsens förslag till överlåtelse av egna aktier (punkt 16)

 Styrelsens förslag till uppdelning av aktier och ändring av bolagsordning (punkt 17)

 Utvärdering enligt 9.1 Koden

 Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 Årsredovisning 2018

2018

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm, Sverige.

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till årsstämma 2018

 Fullmaktsformulär

 Valberedningens förslag och motiverade yttrande

 Utvärdering enligt 9.1 och 10.3 Koden

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 Styrelsens beslutsförslag avseende ändring av bolagsordningen (punkterna 12b och 12c)

 Föreslagen ny bolagsordning (punkterna 12a, 12b och 12c)

 Riktlinjer för inrättande av valberedningen (antagna 2017)

 Styrelsens beslutsförslag avseende ersättningsriktlinjer (punkt 15)

 Styrelsens beslutsförslag avseende incitamentsprogram (punkt 16)

 Villkor för teckningsoptioner 2018/2021

 Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen

 Årsredovisning 2017

2017

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll årsstämma fredagen den 21 april 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. 

 Protokoll

 Bilaga 2 – Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 Bilaga 3 – Principer för inrättande av valberedning

Information och material inför stämman

 Kallelse till årsstämma

 Fullmakt

 Valberedningens förslag inför årsstämman 2017

 Valberedningens motiverade yttrande avseende förslaget till styrelse

 Styrelsens förslag till beslut om fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

 Årsredovisning 2016

 Information om föreslagna styrelseledamöter

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll extra bolagsstämma tisdagen den 24 januari 2017 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. 

 Protokoll

Information och material inför stämman

 Kallelse till extra bolagsstämma

 Fullmakt

 Information om föreslagen ny styrelseledamot

2016

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, höll årsstämma torsdagen den 28 april 2016 klockan 15.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. 

 Protokoll och bilagor

Information och material inför årsstämman 2016

 Kallelse

 Fullmakt

 Styrelsens fullständiga förslag till beslut om incitamentsprogram och emission av teckningsoptioner (punkt 12)

 Bilaga 1 – Villkor för teckningsoptioner 2016/2019

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 Årsredovisning 2015

2015

Årsstämma 2015 hölls den 7 maj 2015 klockan 15.00 i Hitechbuilding, Sveavägen 9 i Stockholm. 

 Protokoll

 Bilaga 2 (Dagordning)

 Bilaga 3 (Beslut om valberedning)

Information och material inför årsstämman 2015

 Kallelse till årsstämma

 Fullmakt

 Information om föreslagna styrelseledamöter

 Årsredovisning 2014

back to top