Incitamentsprogram

2021/2024

Vid extra bolagsstämman den 28 januari 2021 beslutades om emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget för 1 113,80 kronor per aktie under perioden från och med den 20 mars 2024 (dock
tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–december 2023) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter.

För teckningsoptioner som förvärvats till marknadsvärde har priset (optionspremien) bestämts enligt Black & Scholes värderingsmodell och värderingen har utförts av Svalner Skatt & Transaktion KB. Programmet har hanterats på olika sätt i olika länder, beroende på lokala avvikelser i bl.a. lagstiftning och tillämpliga redovisningsregler.

Om samtliga 5 000 000 teckningsoptioner 2021/2024 utnyttjas för teckning av 5 000 000 nya aktier, uppstår en utspädningseffekt om cirka 2,35 procent (beräknat på antalet aktier vid tidpunkten för tecknandet).

back to top