Incitamentsprogram

2021/2024

Vid extra bolagsstämman den 28 januari 2021 beslutades om emission av högst 5 000 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget för 1 113,80 SEK per aktie under perioden från och med 20 mars 2024 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–december 2023, ”Första Teckningsdagen”) till och med den dag som infaller 30 kalenderdagar därefter.
Totalt emitterades 3 948 875 teckningsoptioner, varav 474 156 har återköpts under 2021-2023. Om alla 3 474 719 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 3 474 719 aktier blir utspädningseffekten cirka 1,6 procent.

2023/2026

Vid extra bolagsstämman den 9 november 2023 beslutades om emission av högst 2 500 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget för 1 296,60 SEK per aktie under perioden från och med 16 november 2026 (dock tidigast dagen efter avgivandet av bolagets delårsrapport för perioden januari–september 2026, ”Första Teckningsdagen”) till och med den dag som infaller 14 kalenderdagar därefter.
Totalt emitterades 1 995 389 teckningsoptioner. Om alla 1 995 389 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 1 995 389 aktier blir utspädningseffekten cirka 0,9 procent.

back to top