Valberedning

Valberedning inför årsstämma 2024

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av följande ledamöter:

  • Martin Rosell (utsedd av Österbahr Ventures AB), ordförande
  • Ian Livingstone (utsedd av Richard Livingstone)
  • Michael Hayward (utsedd av WCM Investment Management)
  • Joel Citron (Styrelserepresentant)

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen till följande adress:

Evolution AB (publ)
Att. Valberedningen
Hamngatan 11
111 47 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 10 januari 2024.

Årsstämman hålls i Stockholm den 26 april 2024.

Reglering avseende valberedning

Årsstämman 2023 beslutade om följande reglering avseende valberedning.

Styrelseordföranden ska kontakta de tre röstmässigt största aktieägarna baserat på Euroclear Sweden AB:s förteckning över registrerade aktieägare per den sista bankdagen i augusti. De tre största aktieägarna ska erbjudas möjlighet att utse varsin representant, att jämte en av de styrelseledamöter som är oberoende i förhållande till Bolagets ledning utgöra valberedning. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den största aktieägaren. Styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelseledamöter ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Vid behov ska Bolaget svara för skäliga kostnader för externa konsulter som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras genom separat pressmeddelande så snart valberedningen utsetts och senast sex månader före årsstämman. Informationen ska även återfinnas på Bolagets webbplats, där det även ska anges hur aktieägare kan lämna förslag till valberedningen. Ledamot i valberedningen ska ställa sin plats till förfogande om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas möjlighet att utse ledamot, dock behöver endast tio aktieägare i turordning tillfrågas. Om inte särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än tre månader före årsstämman. Om en ledamot av valberedningen självmant avgår från uppdraget innan dess arbete är avslutat ska den aktieägare som utsåg den avgående ledamoten utse en efterträdare, förutsatt att aktieägaren fortfarande är en av de tre röstmässigt starkaste ägarna som är representerade i valberedningen. Valberedningen har rätt att om så bedöms lämpligt adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de tre aktieägare som har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan är representerad i valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut.

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvode, eventuell ersättning för utskottsarbete, val av revisorer och revisorsarvoden samt ordförande på stämma. I anslutning till att kallelse till årsstämma utfärdas ska valberedningen på Bolagets webbplats lämna ett motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse. 2 Valberedningen ska också framlägga förslag till årsstämman avseende process för inrättande av nästa års valberedning. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till årsstämman och på Bolagets webbplats. I övrigt ska även valberedningen fullgöra de uppgifter som ankommer på valberedningen i enlighet med från tid till annan gällande svensk kod för bolagsstyrning.

Beslutet om valberedning gäller tills vidare.

back to top