Bolagsordning

Evolution AB (publ)
(556994-5792)

1 Firma

Bolagets firma är Evolution AB (publ).

2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

3 Verksamhet

Bolaget ska äga och förvalta lös egendom och tillhandahålla strategiska och administrativa tjänster till koncernens bolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska vara lägst 450 000 euro och högst 1 800 000 euro.

5 Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 175 000 000 och högst 700 000 000.

6 Styrelse

Bolagets styrelse ska bestå av 3– 8 ledamöter utan suppleanter.

7 Revisor

Bolaget ska ha en eller två revisorer. Revisors mandattid ska upphöra senast vid slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då revisorn utsågs.

8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Bolaget ska annonsera i Dagens Industri att kallelse har skett.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

Styrelsen får besluta att personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att, på de villkor som anges av styrelsen, närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid en stämma.

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post i enlighet med 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

9 Årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två protokolljusterare
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut. – (i) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. – (ii) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. – (iii) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 7. Fastställande av det antal styrelseledamöter som ska väljas
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och, om tillämpligt, revisor
 10. Beslut om valberedning
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen.
10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

12 Fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

13 Redovisningsvaluta

Bolagets redovisningsvaluta ska vara euro. Bolagets aktiekapital ska vara bestämt i euro.

* * *

Antagen vid årsstämma den 8 april 2022.

back to top