Intern kontroll

Evolutions kontrollsystem har utformats för att säkerställa korrekt och tillförlitlig finansiell rapportering och redovisning i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, redovisningsstandarder samt övriga krav på noterade bolag.

Grunden för kontrollmiljön definieras genom policies, rutiner och manualer som upprätthålls genom bolagets organisationsstruktur med tydlig ansvarsfördelning.

Kontrollmiljö
Styrelsen har det yttersta ansvaret för att det finns ett effektivt system för internkontroll och riskhantering. Viktiga redovisningsfrågor och frågor relaterade till den finansiella rapporteringen behandlas i styrelsen samt styrelsens revisionsutskott. För att säkerställa en väl fungerande kontrollmiljö har styrelsen fastställt ett antal policyer av betydelse för bolagsstyrning och den finansiella rapporteringen. Däribland ingår styrelsens arbetsordning, VD-instruktioner och rapporteringsinstruktion för finansiell rapportering. Bolaget har även en ekonomihandbok som innehåller principer, riktlinjer och processbeskrivningar för redovisning och finansiell rapportering. Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämma fastställs arbetsordningen för styrelsen samt verkställande direktörens arbetsinstruktion där ansvar och befogenheter är vidare definierade.

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott vars uppgift är att bereda styrelsens arbete avseende kvalitet i den finansiella rapporteringen och processerna för hanteringen av bolagets och koncernens affärsrisker samt att övervaka bolagets finansiella rapportering och assistera styrelsen i att säkra effektiviteten i bolagets interna kontroll, interna revision samt riskhantering.

Koncernens finansdirektör (CFO) rapporterar kontinuerligt till revisionsutskottet och arbetar tillsammans med koncernens ekonomifunktion med att utveckla och förbättra den interna kontrollen avseende finansiell rapportering i koncernen, dels proaktivt med fokus på den interna kontrollmiljön, dels med att granska hur den interna kontrollen fungerar.

Ansvaret för det dagliga arbetet med att upprätthålla kontrollmiljön åvilar primärt bolagets verkställande direktör, som regelbundet rapporterar till bolagets styrelse. Verkställande direktören delegerar befogenheter till sina direktrapporterande medarbetare.

Firman tecknas av styrelsen eller en styrelseledamot i förening med styrelsens ordförande. Därutöver har bolagets CFO och CLO behörighet att teckna bolagets firma i förening. Verkställande direktören tecknar, ensam i enlighet med aktiebolagslagen, bolagets firma i löpande förvaltningsärenden.

För mer information om riskhantering och -bedömning, se Evolutions årsredovisning för 2018.

back to top