Riskfaktorer

Evolutions verksamhet är utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i olika omfattning. Dessa kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker. Vid bedömning av koncernens framtida utveckling är det av vikt att, vid sidan av eventuella möjligheter till resultattillväxt, även beakta riskfaktorerna. För mer information, se sidorna 50-52 i förvaltningsberättelsen i bolagets årsredovisning för 2018.

back to top