Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott.

Ersättningsutskott

I ersättningsutskottet ingår Joel Citron (ordförande), Sandra Urie och Ian Livingstone. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda följande ärenden för beslut i styrelsen:

  • Lön, annan ersättning och pensionsförmåner för den verkställande direktören
  • Lön, annan ersättning och pensionsförmåner för arbetande styrelseordförande
  • Bolagets ersättningspolicy och andra anställningsvillkor för bolagets högsta ledning
  • Aktieoptionsprogram och liknande upplägg liksom andra belönings- eller kompensationsformer som avses riktas till en bredare krets av anställda inom koncernen

Ersättningsutskottet ska också övervaka och utvärdera såväl pågående som under året avslutade program för rörliga ersättningar till bolagets högsta ledning. Vidare ska utskottet övervaka och utvärdera tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningstagare, liksom nuvarande ersättningsstrukturer och -nivåer i bolaget.

Revisionsutskott

I revisionsutskottet ingår Joel Citron (ordförande), Sandra Urie och Mimi Drake. I revisionsutskottets uppgifter ingår att:

  • Bereda styrelsens arbete avseende kvalitet i den finansiella rapporteringen och processerna för hanteringen av bolagets och koncernens affärsrisker
  • Övervaka bolagets finansiella rapportering och assistera styrelsen i att säkra effektiviteten i bolagets interna kontroll, interna revision samt riskhantering
  • Regelbundet träffa bolagets revisorer och informera sig om den lagstadgade revisionen, inriktningen och omfattningen på revisionen samt diskutera koordinationen mellan den externa och interna revisionen liksom synen på riskerna i bolaget
  • Etablera riktlinjer för vilka tjänster utöver revisionstjänster som bolaget kan köpa från revisorerna samt utvärdera och övervaka oberoendet hos bolagets revisorer och i anslutning till detta särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller ytterligare tjänster till bolaget utöver revision
  • Utvärdera revisionen och informera bolagets valberedning om resultatet av denna utvärdering

Revisionsutskottet ska också organisera en urvalsprocess för förberedelser av rekommendationer av revisorer till valberedningen när sådan krävs enligt tillämpliga regler samt i övrigt assistera valberedningen i dess förberedelser av förslag av revisorer samt ersättning för revision.

Regelefterlevnadsutskottet

I Regelefterlevnadsutskottet ingår Joel Citron (ordförande), Mimi Drake och Sandra Urie.

Regelefterlevnadsutskottet granskar och förbättrar efterlevnadsprocesser och rutiner gällande regelverk. I arbetet ingår att interagera med den interna compliance-avdelningen som ansvarar för den dagliga tillsynen. Översyn angående allmänna regleringar såsom AML och EU:s styrningslagar. Dessutom överblickar kommittén jurisdiktionsefterlevnad på marknader där Evolution erbjuder sina tjänster.

back to top