Utdelning

Evolution Gamings styrelse har antagit en utdelningspolicy som säger att bolaget ska dela ut minst 50 procent av nettovinsten årligen. 

ALLMÄNT

Innehavare av aktier i bolaget har rätt att erhålla framtida vinstutdelning, förutsatt att beslut om utdelning kommer att fattas. Bolagets styrelse har antagit en utdelningspolicy enligt vilken 50 procent, med viss flexibilitet vad gäller utdelningsandel, av bolagets konsoliderade nettoresultat ska delas ut över tid. Styrelsen ska beakta ett antal faktorer när de rekommenderar att bolaget ska betala utdelning, inklusive bolagets framtida resultat, investeringsbehov, likviditet och utvecklingsmöjligheter samt allmänna ekonomiska och affärsmässiga förhållande.

UTBETALNING

Bolaget fastställer utdelning i euro. Betalning av utdelning sker därför i euro, förutsatt att euro kan tas emot på aktieägarens avkastningskonto. I annat fall sker betalning av utdelning i svenska kronor, efter att valutaväxling ombesörjts av Euroclear eller bolaget. Aktieägare med förvaltarregistrerat innehav bör kontakta deras förvaltare vad gäller valutan som utdelningen ska betalas i.

back to top