PRESSMEDDELANDEN
24/09/20
Beslut vid extra bolagsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman i Evolution Gaming Group AB (publ) den 24 september 2020 beslutades det om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i NetEnt AB (publ) som bolaget lämnade den 24 juni 2020.

20/08/20
Evolution Gaming offentliggör erbjudandehandlingen och fastställer acceptfristen avseende det rekommenderade offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i NetEnt

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER OFFENTLIGGÖRAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, NÅGON JURISDIKTION (DÄRIBLAND AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SYDAFRIKA ELLER USA) DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL (OCH INGA ANMÄLNINGSSEDLAR KOMMER ATT ACCEPTERAS FRÅN ELLER PÅ UPPDRAG AV) PERSONER VARS DELTAGANDE I ERBJUDANDET SKULLE KRÄVA ATT YTTERLIGARE ERBJUDANDE­HANDLINGAR UPPRÄTTAS, ATT REGISTRERINGAR SKER ELLER ATT NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAS UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG.

20/08/20
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma torsdagen den 24 september 2020 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

31/07/20
Ändring av antal aktier och röster i Evolution Gaming Group AB (publ)

I enlighet med beslut på årsstämman den 17 juni 2020 har de 338 000 aktier som bolaget återköpt under perioden mellan den 16 och 17 mars 2020 makulerats.

17/06/20
Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 17 juni 2020 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2019 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,42 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande, bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier, beslut om minskning av aktiekapitalet genom inlösen av egna aktier och ökning av aktiekapital genom fondemission samt bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

19/05/20
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma onsdagen den 17 juni 2020 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

9/04/20
Evolution Gaming Group AB (publ) skjuter upp årsstämman

Styrelsen i Evolution Gaming Group AB (publ):s (”Evolution”) har i dag, till följd av den uppkomna situationen med spridning av coronaviruset Covid-19, fattat beslut om att senarelägga årsstämman.

back to top