PRESSMEDDELANDEN
22/06/22
Evolution har ingått avtal om förvärv av Nolimit City, en ledande tillverkare och utvecklare av online spelautomater

Evolution AB (publ):s helägda dotterbolag, Evolution Malta Holding Limited, (“Evolution”) har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nolimit City Holding Ltd (“Nolimit City”) mot en initial köpeskilling om 200 miljoner euro (“Transaktionen”). Med tilläggsköpeskillingar om upp till 140 miljoner euro kan den totala köpeskillingen uppgå till upp till 340 miljoner euro, att betalas kontant.

8/04/22
Beslut vid årsstämma i Evolution AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution AB (publ) den 8 april 2022 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2021 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 1,42 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande, ändring av bolagsordningen, bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier, bemyndigande om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler samt bemyndigande om återköp av teckningsoptioner.

18/03/22
Evolution Årsredovisning 2021

Evolutions årsredovisning för 2021 har i dag publicerats på bolagets webbplats.

21/02/22
Återköp av aktier i Evolution AB (publ)

Evolution AB (publ) (”Evolution”) har under perioden 14 februari 2022 – 18 februari 2022 återköpt sammanlagt 377 000 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen har infört i syfte att anpassa och förbättra Evolutions kapitalstruktur genom att minska kapitalet och därigenom skapa ytterligare värde för aktieägarna. Återköpsprogrammet som offentliggjordes 3 december 2021 är därmed fullbordat och avslutas.

back to top