PRESSMEDDELANDEN
17/12/19
KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller extra bolagsstämma torsdagen den 16 januari 2020 klockan 14:00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13:45.

18/10/19
Valberedning utsedd i Evolution Gaming Group AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska valberedningen utses av de per sista bankdagen i augusti tre största aktieägarna i bolaget som önskar utse en representant vardera. Om någon av dessa aktieägare väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieägandet och som önskar utnyttja denna rätt. Därutöver ska en styrelseledamot som är oberoende i förhållande till bolagets ledning ingå i valberedningen.

31/07/19
Antal aktier och röster i Evolution Gaming Group AB (publ)

Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

31/05/19
Antal aktier och röster i Evolution Gaming Group AB (publ)

Enligt lagen om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad och som ökar eller minskar det totala antalet aktier eller röster i bolaget offentliggöra ändringar per den sista handelsdagen i aktuell månad.

15/05/19
Aktiesplit i Evolution Gaming Group AB (publ)

Årsstämman i Evolution Gaming Group AB (publ) beslutade den 26 april 2019 om uppdelning av bolagets aktier, s.k. aktiesplit, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fem aktier (5:1). Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

26/04/19
Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 26 april 2019 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2018 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 1,20 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande, bemyndigande om återköp och överlåtelse av egna aktier samt uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen.

28/03/19
Evolution Gaming årsredovisning 2018

Evolution Gamings årsredovisning för 2018 har idag publicerats på koncernens webbplats.

back to top