PRESSMEDDELANDEN
21/11/18
Evolution Gaming förvärvar Ezugi

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal att förvärva live casino-leverantören Ezugis verksamhet. Affären genomförs kontant till en initial köpeskilling om 12 miljoner dollar med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 6 miljoner dollar. Förvärvet kommer att öka Evolutions geografiska närvaro och accelerera tillväxten på viktiga marknader. Förvärvet väntas addera 2-4 procent till omsättningen 2019 och ge ett mindre bidrag till Evolutions vinst per aktie 2019.

20/04/18
Beslut vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ)

Vid årsstämma i Evolution Gaming Group AB (publ) den 20 april 2018 fastställdes resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen för 2017 och det beslutades bl.a. om vinstutdelning om 0,90 euro per aktie, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, omval av styrelseledamöter och styrelseordförande, vissa ändringar av bolagsordningen samt att införa ett incitamentsprogram som innefattar en riktad emission och överlåtelse av teckningsoptioner i bolaget.

23/03/18
Evolution Gaming årsredovisning 2017

Evolution Gamings årsredovisning för 2017 har idag publicerats på koncernens webbplats.

21/03/18
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Evolution Gaming Group AB (publ), 556994-5792, håller årsstämma fredagen den 20 april 2018 klockan 14.00 på Strandvägen 7A i Stockholm. Entrén till stämmolokalen öppnar klockan 13.30.

9/02/18
Förändring i valberedningen i Evolution Gaming Group AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut har valberedningen utsett en ny ledamot till följd av ändrade ägarförhållanden. När valberedningen utsågs var JOVB Investment AB och FROS Ventures AB, vilka kontrolleras av Jens von Bahr respektive Fredrik Österberg, andra och tredje största aktieägare i Evolution Gaming. JOVB Investment AB och FROS Ventures AB har sedan dess flyttat samtliga aktier i Evolution Gaming till Österbahr Ventures AB, som kontrolleras av Jens von Bahr och Fredrik Österberg gemensamt.

back to top