Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec
(kEUR) 2020 2019 2020 2019
         
Rörelseintäkter 177 658 105 998 561 134 365 752
         
EBITDA-marginal 54,2% 52,7% 59,2% 50,0%
         
Rörelsemarginal 47,8% 45,9% 53,4% 43,1%
         
Vinstmarginal 45,4% 44,2% 50,7% 40,9%
         
         
Soliditet 86,0% 64,7% 86,0% 64,7%
         
Likvida medel 221 675 182 520 221 675 182 520
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 5 954 5 419 5 118 4 894
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 6 818 5 554 6 818 5 554
         
         
Resultat per aktie före utspädning (EUR) (IFRS) 0,42 0,26 1,55 0,83
         
Eget kapital per aktie (EUR) 12,84 1,55 12,84 1,55
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,52 0,30 1,72 0,97
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 191 632 153 181 622 725 183 927 915 180 737 305
         
Antal utestående aktier 212 327 008 181 622 725 212 327 008 181 622 725