Finansiella nyckeltal

Utvald finansiell data från den senast publicerade delårsrapporten.

Koncernen Apr-jun Apr-jun Jul 2019-jun Jan-dec
(kEUR) 2020 2019 2020 2019
         
Rörelseintäkter 128 307 85 728 444 183 365 752
         
EBITDA-marginal 63,2% 49,8% 52,2% 50,0%
         
Rörelsemarginal 57,8% 42,7% 50,0% 43,1%
         
Vinstmarginal 54,9% 40,3% 47,6% 40,9%
         
         
Soliditet 65,6% 61,5% 65,6% 64,7%
         
Likvida medel 212 049 88 680 212 049 182 520
         
         
Genomsnittligt antal heltidsanställda 4 211 4 845 5 004 4 894
         
Antal heltidsanställda vid periodens slut 4 060 5 120 4 060 5 554
         
         
Resultat per aktie före utspädning (EUR) (IFRS) 0,39 0,19 1,16 0,83
         
Eget kapital per aktie (EUR) 1,78 1,01 1,78 1,55
         
Operativt kassaflöde per aktie (EUR) 0,52 0,20 1,31 0,97
         
         
Genomsnittligt antal utestående aktier 181 284 725 179 851 885 181 510  058 180 737 304
         
Antal utestående aktier 181 284 725 179 851 885 181 284 725 181 622 725